.םכלש רתאל םיאבה םיכורבו ,ילילכח תחפשמ ינב לכל םולש
 
...תונומת דוע וחליש וחכשת לא ...ונהתו וסנכ ,חותפ תנומתה ףגא
...תוארל רשפא טעמכ ןכומ םילילכחה לש ןיסחוי ןליא
םימי המכ דוע רשק ףד
...דועו רקפ תחפשמ לש םישרושה ,רתסא לש הירלגה :בורקב