החפשמה ינב לש תונומת

םתוא ףיסוי אוהו ,ןליאל תונומת חולשל ישפוח ושיגרת

.
הנומתה לע הרוש בותכל וחכשת לא
 
-תורוד ינשב החיש
רתסא ,הליה ,יתיא
תודירפמ הנש 90
תונבה יתש ןיב
ילילכחל תדלוה םוי
ןימינב אבס- ןושארה
     
הריסב גהונ ןליא
והאט
םגאב
לכב רבכו הדלונ קר
רחש - עיפומ הנומת
רינ ,תירונ ,ללה ,דעלג
רדה תיבב - ןימינב אבס
     
תורהמה ןמ רואה לא ואצי
ללהו ןליא - הינרופילק לש
סיירב הצק לע היצטידמ
זעובו ןליא - ןוינק
שדחה ןיצקה תא ולבק
יתור אמא םע זעוב
     
     
תא ביחרנ דחיב םלוכ דחיב ואב ,טעמ ...יל ויהש תונומתה ולא ,םירקי םילילכח
....דועו דוע ףוסב ,המכ דוע זאו ,תונומת דוע הז ירחאו ,תונומת דוע וחליש םובלאה