...ליימ יא ןליאל חולשל אנ ,תרחא הרעה לכלו ןוכנ אל וא רסח טרפ שי םא
הנומת עיפות "?" ה םוקמב בורקב
םייתש הקד חקול תיבב יל שיש רוביחב
ומצע ץעה תא תולעל םיטרפה לש הנומתל
...תוינש ךות םיאור
 
 
h